Privacyverklaring

Fussy Ltd

Bedrijfsnummer 12462889
11 Diddington Lane, Hampton-In-Arden, Solihull, Engeland, B92 0BY
30 april 2020
Privacybeleid website
 1. INLEIDING
  1. Belangrijke informatie en wie we zijn

   Welkom bij het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Fussy Ltd ("Privacybeleid").

   Bij Fussy Ltd ("wij", "ons", of "onze") zetten wij ons in voor het beschermen en respecteren van uw privacy en Persoonsgegevens in overeenstemming met de Britse General Data Protection Regulation ("GDPR"), de Data Protection Act 2018 en alle andere verplichte wetten en regels van het Verenigd Koninkrijk.

   In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij jouw gegevens verzamelen, verwerken en veilig bewaren. Het Privacybeleid vertelt je over je privacyrechten, hoe de wet je beschermt en informeert onze werknemers en medewerkers over al hun verplichtingen en protocollen bij het verwerken van gegevens.

   De personen van wie we gegevens kunnen verzamelen en gebruiken kunnen zijn:

   • Klanten
   • Derden die verbonden zijn met uw klanten
   en alle andere mensen waarmee de organisatie een relatie heeft of contact mee moet opnemen.

   Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze werknemers en medewerkers en op alle Persoonsgegevens die op enig moment door ons worden verwerkt.

  2. Wie is uw gegevensbeheerder

   Fussy Ltd is uw Gegevensbeheerder en verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens. We zijn niet verplicht door de GDPR om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen en hebben er op dit moment ook geen vrijwillig aangesteld. Daarom moeten alle vragen over je gegevens per e-mail naar hi@getfussy.com of per brief naar 29 Twickenham Road, London, E11 4BN, Verenigd Koninkrijk worden gestuurd.

   U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als we de kans krijgen om uw problemen op te lossen voordat u contact opneemt met de ICO, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

  3. Verwerking van gegevens namens een verantwoordelijke en de verantwoordelijkheid van verwerkers jegens u

   Bij het vervullen van onze verantwoordelijkheden als Verwerkingsverantwoordelijke hebben we werknemers die namens ons met uw gegevens omgaan (bekend als "Verwerkers"). Daarom kunnen de hieronder beschreven verantwoordelijkheden worden toegewezen aan een individu, of kunnen ze worden beschouwd als van toepassing op de organisatie als geheel. De Gegevensverwerker en onze Verwerkers hebben de volgende verantwoordelijkheden:

   • Ervoor zorgen dat alle verwerking van Persoonsgegevens wordt beheerst door een van de rechtsgrondslagen die zijn vastgelegd in de GDPR (zie 2.2 hieronder voor meer informatie over die grondslagen);
   • Ervoor zorgen dat Verwerkers die bevoegd zijn om Persoonsgegevens te verwerken, zich hebben verplicht tot vertrouwelijkheid of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen;
   • Passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico dat is verbonden aan de verwerking van Persoonsgegevens;
   • Voorafgaande specifieke of algemene toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke verkrijgen alvorens een andere Verwerker in te schakelen;
   • De Verwerkingsverantwoordelijke helpen bij het nakomen van zijn verplichting om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de betrokkene;
   • Aan de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de GDPR en toestemming geven voor en meewerken aan audits, met inbegrip van inspecties, die worden uitgevoerd door de Verwerkingsverantwoordelijke of een andere door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde auditor;
   • Een register bijhouden van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die namens een Verwerkingsverantwoordelijke worden uitgevoerd;
   • Op verzoek medewerking verlenen aan de toezichthoudende autoriteit bij de uitvoering van haar taken;
   • Ervoor zorgen dat een persoon die handelt onder het gezag van de Verwerker en die toegang heeft tot Persoonsgegevens, geen Persoonsgegevens verwerkt behalve in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke; en
   • De Verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen nadat hij zich bewust is geworden van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens;

 2. RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERZAMELING
  1. Soorten gegevens / Reikwijdte privacybeleid

   "Persoonsgegevens" betekent alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

   Wij kunnen verschillende soorten Persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we hieronder hebben gegroepeerd. Niet alle van de volgende soorten gegevens worden noodzakelijkerwijs van u verzameld, maar dit is de volledige reikwijdte van de gegevens die we verzamelen en wanneer we deze van u verzamelen:

   • Profiel-/identiteitsgegevens: Dit zijn gegevens met betrekking tot je voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum.
   • Contactgegevens: Dit zijn gegevens met betrekking tot uw telefoonnummer, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers.
   • Marketing- en communicatiegegevens: Dit zijn uw voorkeuren voor het ontvangen van marketinginformatie en andere informatie van ons.
   • Factureringsgegevens: Dit zijn gegevens met betrekking tot uw debet- en creditcardgegevens, zoals de naam die aan uw betalingsgegevens is gekoppeld en uw factuuradres.
   • Financiële gegevens: Dit zijn je bankgegevens zoals je rekeningnummer en sorteercode.
   • Transactiegegevens: Dit zijn gegevens van details en records van alle betalingen die je hebt gedaan voor onze diensten of producten.
   • Technische gegevens: Dit zijn je IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om met ons in contact te komen.
   • Gegevens voor klantenondersteuning: Hieronder vallen feedback en reacties op enquêtes.
   • Gebruiksgegevens: informatie over hoe je onze website, producten en diensten gebruikt.
   • SMS/MMS : Dit zijn gegevens met betrekking tot opgegeven telefoonnummers.

   We verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Gegevens zoals We verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Gegevens zoals het totale aantal verkochte deodorants of de populariteit van bepaalde geuren. Verzamelde gegevens kunnen worden afgeleid van uw Persoonsgegevens, maar worden wettelijk niet als Persoonsgegevens beschouwd omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Als we echter Geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw Persoonsgegevens zodat ze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als Persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

   We kunnen ook gegevens samenvoegen om onderzoek of analyse mogelijk te maken, zodat we u en anderen beter kunnen begrijpen en van dienst kunnen zijn. We kunnen bijvoorbeeld onderzoek doen naar uw demografische gegevens en uw gebruik. Hoewel deze geaggregeerde gegevens gedeeltelijk gebaseerd kunnen zijn op Persoonsgegevens, kunnen ze u niet persoonlijk identificeren. We kunnen dit soort anonieme gegevens delen met anderen, waaronder serviceproviders, onze filialen, agenten en huidige en toekomstige zakenpartners.

   We verzamelen geen Speciale Categorieën Persoonsgegevens over jou (dit omvat gegevens over je ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over je gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

  2. De wettelijke basis voor het verzamelen van deze gegevens

   Er zijn een aantal gerechtvaardigde redenen onder de GDPR die het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens toestaan. De belangrijkste redenen waarop we ons baseren zijn:

   • "Toestemming": Bepaalde situaties staan ons toe om je Persoonsgegevens te verzamelen, zoals wanneer je een vakje aanvinkt waarmee je bevestigt dat je graag e-mailnieuwsbrieven van ons ontvangt, of 'opt-in' voor een dienst.
   • "Contractuele verplichtingen": Wij kunnen bepaalde gegevens van u nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen en u de beloofde dienst te leveren.
   • "Wettelijke naleving": We zijn wettelijk verplicht om bepaalde soorten gegevens te verzamelen en te verwerken, zoals frauduleuze activiteiten of andere illegale acties.
   • "Gerechtvaardigd belang": Het is mogelijk dat we bepaalde gegevens van je moeten verzamelen om onze legitieme belangen te kunnen behartigen - dit omvat aspecten die redelijkerwijs kunnen worden verwacht als onderdeel van het runnen van ons bedrijf, die geen wezenlijke invloed zullen hebben op je rechten, vrijheid of belangen. Voorbeelden hiervan zijn je adres, zodat we weten waar we iets moeten afleveren, of je naam, zodat we weten met wie we in de toekomst contact moeten opnemen.

 3. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
  1. Ons gebruik

   Wij gebruiken uw Persoonsgegevens alleen wanneer de wet ons dat toestaat. Hieronder vindt u een tabel met de verschillende soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen en de wettelijke basis voor het verwerken van die gegevens. Raadpleeg paragraaf 2.2 voor meer informatie over de rechtsgrondslag die in onderstaande tabel is opgenomen.

   De voorbeelden in de tabel hieronder zijn indicatief van aard en de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken kunnen breder zijn dan beschreven, maar wij zullen uw gegevens nooit verwerken zonder een wettelijke basis om dit te doen en het is voor een gerelateerd doel. Neem voor meer informatie contact met ons op.

   Activiteit Type gegevens Wettelijke rechtvaardiging Wettelijke basis voor het verwerken van gegevens
   Gebruiker die de publieke website voor het eerst bezoekt Gebruiksgegevens Legitiem belang We moeten begrijpen waarvandaan u inlogt, zodat we weten of u gebruik kunt maken van onze diensten, en welke browser u gebruikt, zodat we inzicht krijgen in de demografische gegevens van onze klanten om problemen met de dienstverlening te diagnosticeren, onze gegevens up-to-date te houden en te analyseren hoe klanten onze diensten gebruiken.
   Wanneer een niet-geregistreerde gebruiker onze live chatondersteuning gebruikt Profiel-/identiteitsgegevens Toestemming
   Gerechtvaardigd belang
   We vragen u om uw e-mailadres zodat we gemakkelijk contact met u kunnen opnemen en de gespreksgeschiedenis aan een persoon kunnen koppelen. We moeten weten waarvandaan u inlogt, zodat we weten of u gebruik kunt maken van onze diensten, en welke browser u gebruikt, zodat we inzicht krijgen in de demografische gegevens van onze klanten, zodat we problemen met de dienstverlening kunnen diagnosticeren, onze gegevens up-to-date kunnen houden en kunnen analyseren hoe klanten onze diensten gebruiken.
   Gebruiker die zich aanmeldt voor een account Profiel-/identiteitsgegevens Toestemming
   Contractuele verplichtingen
   Gerechtvaardigd belang
   Je moet Persoonsgegevens opnemen wanneer je het bedrijfsprofiel op het platform invult, zodat de content die je maakt aan je profiel wordt gekoppeld. Om gebruik te maken van ons Platform moet je een contract met ons aangaan onder onze Servicevoorwaarden en dus zijn deze gegevens noodzakelijk om het contract tussen ons te vormen. We moeten begrijpen waarvandaan u inlogt, zodat we weten of u gebruik kunt maken van onze diensten, en welke browser u gebruikt, zodat we de demografische gegevens van onze klanten kunnen begrijpen om problemen met de dienstverlening te diagnosticeren, onze gegevens up-to-date te houden en te analyseren hoe klanten onze diensten gebruiken.
   Gebruiker doet een aankoop op de Website. Financiële gegevens Toestemming
   Contractuele verplichtingen
   Gerechtvaardigd belang
   U moet Persoonsgegevens opgeven bij uw aankoop. Wij bewaren de naam die staat vermeld op de creditcard/debetkaart die u invoert in ons betalingssysteem, maar alle andere kaartgegevens worden door hen opgeslagen en niet door ons bewaard. Om ons product te kunnen gebruiken, moet je een contract met ons afsluiten onder onze Servicevoorwaarden en daarom is dit noodzakelijk om het contract tussen ons te vormen. Wij moeten uw transactiegegevens bewaren om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting om u een factuur te sturen na een aankoop. We moeten weten wie je bent zodat we weten aan wie we het product moeten leveren nadat het is gekocht. Het stelt ons ook in staat om ondersteuning te bieden aan de juiste persoon als er een probleem is met het gekochte product.
   Gebruikersondersteuning bij specifieke producten. Profiel-/identiteitsgegevens Toestemming
   Gerechtvaardigd belang
   We kunnen uw telefoonnummer of andere contactgegevens nodig hebben als we u het beste kunnen bereiken via deze gegevens in plaats van via onze live chat. We bewaren gegevens over de transacties die u met ons hebt gemaakt, zodat we, als u bij ons komt met een probleem, snel kunnen vaststellen waar uw probleem betrekking op heeft en u de meest efficiënte ondersteuning kunnen bieden.
   Om ons bedrijf (de site en het platform) te beheren en te beschermen, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens. Technische gegevens Contractuele verplichtingen
   Gerechtvaardigd belang
   Om ons bedrijf te runnen, administratieve en IT-diensten te leveren, het netwerk te beveiligen, fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering. Om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het verzamelen, verwerken en bewaren van gegevens.
   Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren. Technische gegevens Legitiem belang Om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze site bijgewerkt en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om gebruikers te informeren over marketingstrategie
   Gebruiker geeft toestemming voor marketingcommunicatie Contactgegevens Toestemming
   Gerechtvaardigd belang
   We vragen u om uw e-mailadres en/of telefoonnummer zodat we u relevante marketingcommunicatie kunnen sturen. Persoonlijke contactgegevens stellen ons ook in staat om informatie te sturen die op uw wensen is afgestemd.

  2. Updates voor marketing en inhoud

   U ontvangt marketingberichten en berichten over nieuwe inhoud van ons als u een account hebt aangemaakt en ervoor hebt gekozen om deze berichten te ontvangen. Van tijd tot tijd kunnen we u suggesties en aanbevelingen doen over goederen of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

  3. Wijziging van doel

   We zullen je Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

   Als we je Persoonsgegevens voor een ongerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we je hiervan op de hoogte stellen en zullen we uitleggen op welke rechtsgrondslag we dit mogen doen.

   Houd er rekening mee dat we je Persoonsgegevens kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

 4. UW RECHTEN EN HOE U DOOR ONS WORDT BESCHERMD
  1. Welke controle heb ik over het gebruik van mijn persoonsgegevens door Fussy Ltd?

   Je kunt je account op elk gewenst moment verwijderen - hierdoor wordt je accountpagina verwijderd uit onze systemen en onze gerelateerde software.

   We kunnen niet garanderen dat we alle opgeslagen gegevens kunnen verwijderen. Als je wilt dat wij persoonlijk identificeerbare gegevens verwijderen/corrigeren, laat het ons dan weten en wij zullen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen.

   Uw accountgegevens worden beschermd door een wachtwoord voor uw privacy en veiligheid. U moet onbevoegde toegang tot uw account en persoonlijke gegevens voorkomen door uw wachtwoord op de juiste manier te selecteren en te beschermen en de toegang tot uw computer of apparaat te beperken en door u af te melden nadat u klaar bent met toegang tot uw account.

   U hebt toegang tot informatie die aan uw account is gekoppeld door u aan te melden bij uw account die u bij ons hebt aangemaakt.

   Uw accountgegevens worden beschermd door een wachtwoord voor uw privacy en veiligheid. U moet onbevoegde toegang tot uw account en persoonlijke informatie voorkomen door uw wachtwoord op de juiste manier te selecteren en te beschermen en de toegang tot uw computer of apparaat te beperken en door u af te melden nadat u klaar bent met toegang tot uw account.

   Californische privacyrechten: Op grond van de artikelen 1798.83-1798.84 van het Burgerlijk Wetboek van Californië hebben inwoners van Californië het recht om ons te vragen om een mededeling waarin de categorieën persoonlijke klantgegevens worden vermeld die we voor marketingdoeleinden delen met onze gelieerde bedrijven en/of derden, en waarin contactgegevens van dergelijke gelieerde bedrijven en/of derden worden verstrekt. Als u een inwoner van Californië bent en een kopie van deze kennisgeving wilt ontvangen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen via hi@getfussy.com.

  2. Hoe beschermt Fussy Ltd de persoonsgegevens van klanten?

   Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens veilig zijn en worden beschermd tegen ongepaste openbaarmaking. Alle Persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen. Indien en wanneer wij gebruik maken van onderaannemers om uw gegevens op te slaan, zullen wij de controle over uw Persoonsgegevens niet uit handen geven of deze blootstellen aan veiligheidsrisico's die zich niet zouden hebben voorgedaan als de gegevens in ons bezit waren gebleven. Helaas is echter geen enkele overdracht van gegevens via het internet gegarandeerd volledig veilig. Het is mogelijk dat derden die niet onder de controle van Fussy Ltd vallen, op onwettige wijze transmissies of privécommunicatie kunnen onderscheppen of openen. Hoewel wij ernaar streven je Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van Persoonsgegevens die je naar ons verzendt niet garanderen of waarborgen. Dergelijke overdracht gebeurt op eigen risico. Als u van mening bent dat uw interactie met ons niet langer veilig is, neem dan contact met ons op.

  3. Afmelden voor marketingaanbiedingen

   U kunt ons op elk gewenst moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door een e-mail te sturen naar hi@getfussy.com.

   Wanneer je ervoor kiest om deze marketingberichten niet meer te ontvangen, zullen we andere Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van interacties met ons en die geen verband houden met je marketingvoorkeuren, blijven bewaren.

  4. Hoe uw gegevens op te vragen en het proces om deze te verkrijgen

   U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Als je verzoek echter duidelijk ongegrond is, kunnen we weigeren om aan je verzoek te voldoen.

   Het kan zijn dat we je om specifieke informatie moeten vragen om je identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat je het recht hebt om je Persoonsgegevens in te zien (of om je andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te versnellen.

 5. UW GEGEVENS EN DERDEN
  1. Delen wij uw gegevens met derden?

   Wij kunnen niet-persoonsgegevens delen met derden. Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met onderaannemers (alleen indien noodzakelijk en met uw toestemming) of gelieerde ondernemingen (onderhevig aan geheimhoudingsverplichtingen om deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze aan hen bekendmaken en volgens onze instructies).

   Wij kunnen Persoonsgegevens ook delen met geïnteresseerde partijen in het geval Fussy Ltd een wijziging in de zeggenschap verwacht of de overname van al onze activiteiten of activa of een deel daarvan, of met geïnteresseerde partijen in verband met het in licentie geven van onze technologie.

   Als Fussy Ltd wordt verkocht of een verkoop of overdracht uitvoert, kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw Persoonsgegevens overdragen, verkopen of toewijzen aan een derde als onderdeel van of in verband met die transactie. Bij een dergelijke overdracht kan het Privacybeleid van de overnemende entiteit van toepassing zijn op het verdere gebruik van uw Persoonsgegevens. In alle andere situaties blijven uw gegevens beschermd in overeenstemming met dit Privacybeleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

   Wij kunnen uw Persoonsgegevens te allen tijde delen indien dit vereist is om juridische redenen of om onze voorwaarden of dit Privacybeleid te handhaven.

  2. Koppelingen naar derden

   Deze Site kan koppelingen naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Als u op deze koppelingen klikt of deze koppelingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer je onze Site verlaat, raden we je aan het privacybeleid te lezen van elke website die je bezoekt.

 6. HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

  We bewaren je Persoonsgegevens alleen zolang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld. Wij kunnen uw Persoonsgegevens langer dan gebruikelijk bewaren in het geval van een klacht of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een rechtszaak in het verschiet ligt met betrekking tot onze relatie met u.

 7. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS

  Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de VS of in andere landen of rechtsgebieden buiten de VS waar Fussy Ltd vestigingen heeft. Wij slaan momenteel gegevens op in de EU en door gebruik te maken van Fussy Ltd stemt u in met de overdracht van informatie, waaronder Persoonsgegevens, naar landen buiten de VS.

 8. KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN EN AANVAARDING VAN HET BELEID

  Wij houden ons Privacybeleid in de gaten en zullen eventuele updates op deze webpagina plaatsen. Deze versie is gedateerd 2 februari 2020. Door gebruik te maken van Fussy Ltd. stem je in met het verzamelen en gebruiken van gegevens door ons zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Voortgezette toegang tot of gebruik van Fussy Ltd betekent dat je uitdrukkelijk akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid.

 9. INTERPRETATIE

  Elk gebruik van het woord "inclusief" betekent "inclusief maar niet beperkt tot" en de opgesomde voorbeelden zijn niet bedoeld om de term die ze dienen ter illustratie op enigerlei wijze te beperken. Alle e-mailadressen die in dit beleid worden vermeld, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn opgegeven en alle correspondentie die er geen verband mee houdt, zal worden genegeerd. Tenzij anders vereist door de wet, behouden we ons het recht voor om niet te reageren op e-mails, zelfs als deze betrekking hebben op een legitiem onderwerp waarvoor we een e-mailadres hebben opgegeven. Het is een kwestie van gezond verstand dat u eerder een antwoord krijgt als uw verzoek of vraag beleefd en redelijk is en er geen relatief voor de hand liggende andere manier is om uw probleem of vraag te behandelen of te beantwoorden (bijv. FAQ's, andere delen van onze website, enz.).

  Onze medewerkers zijn niet gemachtigd om namens Fussy Ltd contracten af te sluiten, afstand te doen van rechten of verklaringen af te leggen (contractueel of anderszins). Als iets in een e-mail van een Fussy Ltd-adres in tegenspraak is met iets in dit beleid, onze voorwaarden of een officiële openbare aankondiging op onze website, of inconsistent is met of neerkomt op een verklaring van afstand van rechten van Fussy Ltd, zal de inhoud van de e-mail worden gelezen om voorrang te geven aan deze laatste. De enige uitzondering hierop is echte correspondentie die afkomstig is van de juridische afdeling van Fussy Ltd.

 10. GEBRUIKSVOORWAARDEN

  Zie ook onze Gebruiksvoorwaarden (www.getfussy.com/policies/terms-and-conditions) waarin de voorwaarden, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot jouw gebruik van Fussy Ltd worden uiteengezet.